Sunday, July 21, 2024
27.2 C
Chișinău
26.9 C
Bălţi
26.2 C
Cahul
25.8 C
Hînceşti
28.3 C
Ştefan Vodă
23.6 C
Edineţ
spot_imgspot_img

Oportunitate de angajare: Ministerul Energiei caută consultant superior Direcția energie termică și cogenerare

spot_imgspot_img

Participă la realizarea politicii guvernamentale în domeniul energiei termice și cogenerare prin crearea, dezvoltarea și asigurarea funcționării eficiente a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică și utilizarea tehnologiilor de cogenerare în scopul asigurării competitivității sectorului termoenergetic și garantării securității energetice a țării

Salariul de funcție – De la 14400 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și aplicarea programelor/planurilor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale la care RM este parte, în domeniul energie termică și cogenerare;
 2. Elaborarea rapoartelor consolidate aferente domeniului energiei termice și cogenerare;
 3. Participarea la promovarea relațiilor externe în domeniul energie termică și cogenerare;
 4. Examinarea și elaborarea răspunsurilor la petiții și acordarea de informații de interes public, în conformitate cu prevederile legale naționale.

Tip de angajare – Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: 

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, de masterat, în domeniul energiei, juridic sau economic;

– Stagii de formare profesională în instituții de învățământ și cercetare sau organizații acreditate din țară și de peste hotare în domeniul energetic;

– Cursuri de perfecționare profesională continuă în domeniul energiei, juridic sau economic;

– Cunoașterea actelor normative din domeniu;

– Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

– Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, ş. a.

Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu

Abilități: abilități de lucru cu documentele, abilități de analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență, autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale, gestiune a informațiilor, elaborare a documentelor, comunicare și prezentare a diverselor subiecte, comunicare eficientă și lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, profesionalism, disciplină, responsabilitate și obiectivitate, diplomație, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, independență, imparțialitate. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Legislația în domeniul serviciului public

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 • Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public

Legislația în domeniul de specialitate

 • Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării;
 • Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică;
 • Hotărârea Guvernului nr. 102/2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030
 • Hotărârea Guvernului nr. 191/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă;
 • Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică; https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2567/part/3#page=1
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei.

Data limită de aplicare – 14.02.2024, 17:00

RECENTE

Angajări pentru juniori și experți în energie regenerabilă în proiecte finanțate de BERD

Ca răspuns la o solicitare din partea Guvernului Republicii Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție...

Ministerul Energiei lansează consultări publice privind etichetarea pneurilor și proiectarea ecologică a produselor energetice

Ministerul Energiei anunță inițierea procesului de elaborare și consultare publică a două proiecte de...

Raportul ANRE 2023: Realizările și reformele din sectorul energetic

Astăzi, 17 iulie 2024, în cadrul Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii...

Guvernul va discuta semnarea unui nou acord de împrumut pentru proiectul de eficiență energetică “STEEM”

Astăzi, la ora 10:00, în cadrul ședinței Guvernului, Ministrul Energiei, Victor Parlicov, va prezenta...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE