Wednesday, April 17, 2024
20 C
Chișinău
spot_img

Consultant principal, Direcția surse de energie regenerabilă

spot_imgspot_img

Data limită de aplicare – 17.07.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participă la procesul derealizarea politicii guvernamentale în sectorul surse de energie regenerabilă prin stabilirea măsurilor de politică în domeniu, care să faciliteze promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile și la realizarea obiectivelor naționale privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea politicilor în domeniul energiei regenerabile;
 2. Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative aferente domeniului energiei regenerabile;
 3. Cooperarea internațională, realizarea prevederilor acordurilor și convențiilor internaționale bilaterale și multilaterale la care Republica Moldova este parte, aferent domeniului energiei regenerabile;
 4. Monitorizarea procesului de realizare a prevederilor legislației în domeniul energiei regenerabile;
 5. Examinarea și elaborarea răspunsurilor la petiții și acordarea de informații de interes public, în conformitate cu prevederile legale naționale; 
 6. Elaborarea rapoartelor și notelor informative referitoare la implementarea politicilor în domeniul energiei regenerabile.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, de masterat, în domeniul energiei, juridic sau economic;

– Stagii de formare profesională în instituții de învățământ și cercetare sau organizații acreditate din țară și de peste hotare în domeniul energetic;

– Cursuri de perfecționare profesională continuă în domeniul energiei, juridic sau economic.

– Cunoașterea actelor normative din domeniu;

– Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

– Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, ş. a.

Experiență profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu

Abilități: abilități de lucru cu documentele, abilități de analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență, autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale, gestiune a informațiilor, elaborare a documentelor, comunicare și prezentare a diverselor subiecte, comunicare eficientă și lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, profesionalism, disciplină, responsabilitate și obiectivitate, diplomație, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, independență, imparțialitate. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10130 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr.1o/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
 • Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1070/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid;
 • Hotărîrea Guvernului Nr. 102/2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030;
 •  Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

RECENTE

Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa a fost pus în funcțiune în Germania

Compania Hansainvest Real Assets și dezvoltatorul Move On Energy au inaugurat un parc fotovoltaic...

Proiectul de lege privind acțiunile climatice a fost adoptat de Parlament în lectura a doua

Noua lege va stabili cadrul normativ în domeniul acțiunilor climatice orientate spre atingerea obiectivului...

Moldova a prezentat trei proiecte de interconexiune energetică cu Ucraina și România la Summitul Inițiativei celor trei mări

Secretarul de Stat al Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, participă la Vilnius, capitala Lituaniei, la...

Transelectrica a scos la licitație construcția liniei de 400 kV Suceava-Bălți, de interconexiune cu Republica Moldova

Transelectrica a scos la licitație contractul de proiectare și execuție a liniei de 400...

RENERGY NEWSLETTER

SIMILARE